MỐI LIÊN HỆ GIỮA THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN VÀ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN.

SIMPLE  PAST vs PAST CONTINUOUS

+) Thì Simple Past (quá khứ đơn) được dùng để  diễn tả một hành động xảy và và kết thúc trong quá khứ có đề cập thời gian .

   – I met him on the street yesterday.

+) Thì Past Continuous (quá khứ tiếp diễn) diễn tả một hành động xẩy ra kéo dài trong quá khứ .

– I met him while he was crossing the street.

– She was going home when she saw an accident.

+) Thì Past Continuous diễn tả một hành động xảy ra kéo dài trong quá khứ tại một thời điểm xác định hoặc  hai hành động cùng diễn ra song song .

– My father was watching TV at 8 o’clock last night.

+) Các công thức tương quan giữa thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn:

You may also like...

Trả lời