MỐI LIÊN HỆ GIỮA THÌ HIÊN TẠI HOÀN THÀNH VÀ THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN

+) Thì Present Perfect thường dùng với những cụm từ sau : up to nowup to the presentso far (cho tới nay), not … yet (vẫn chưa), for, since, ever (đã từng), never, several times (nhiều lần), just (vừa mới), recently (vừa xong), lately (mới nãy) ...

Have you ever seen  a tiger ?

- The train has not arrived yet.

- We have lived here for 6 years.

- The bell has just rung.

+) Thì Simple Past thường dùng với những cụm từ sau: yesterdaythe day before yesterdaylast weeklast month, last yearlast summerago.

- We came here a month ago.

- He went to the cinema yesterday.

+) Thì Simple Past dùng để kể lại một chuỗi hành động kế tiếp nhau trong quá khứ .

- He closed all the windows, locked the doors and then went out.

+) Công thức tương quan giữa thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn:

S + have/has + Ved/V3 since + S + Ved/V2

 

Trả lời