ÔN TẬP CHƯƠNG 8, 9, 10

I. MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI

II. CÁC KHÁI NIỆM TRONG SINH THÁI HỌC

III. CÁC ĐẶC TRƯNG SINH THÁI CỦA QUẦN THỂ, QUẦN XÃ VÀ HỆ SINH THÁI

You may also like...

2 Responses

  1. Nhân Tâm viết:

    Hình ảnh “CÁC ĐẶC TRƯNG SINH THÁI CỦA QUẦN THỂ, QUẦN XÃ VÀ HỆ SINH THÁI”, các nội dung theo từng cấp nên có màu sắc riêng để dễ nhìn. Chẳng hạn: nội dung cấp 1 gồm Quần thể, quần xã, hst cùng 1 màu chữ; nội dung cấp 2 gồm Các mối quan hệ, đặc trưng cơ bản…cùng 1 màu chữ để phân biệt với nội dung cấp 3.

Trả lời