ÔN TẬP CHƯƠNG 6

I. CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA

II. HỌC THUYẾT TIẾN HÓA

So sánh quan niệm Đacuyn và quan niệm hiện đại

III. CÁC NHÂN TỐ TIẾN HÓA

Vai trò của các nhân tố trong quá trình tiến hóa

IV. SO SÁNH CÁC CON ĐƯỜNG HÌNH THÀNH LOÀI

You may also like...

1 Response

  1. Admin Thuvien123 viết:

    sửa hình

Trả lời