ÔN TẬP CHƯƠNG 3, 4

I. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

* So sánh quần thể tự phối và quần thể ngẫu phối

Giống nhau: Đều có tần số alen không đổi qua các thế hệ

Khác nhau:

II. ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

1. Nguồn vật liệu và phương pháp chọn giống

2. Các ứng dụng của di truyền học

You may also like...

2 Responses

Trả lời