PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP NĂNG LƯỢNG, VẬN TỐC - LỰC CỦA CON LẮC ĐƠN

1. DẠNG 1: TÍNH VẬN TỐC VẬT Ở LI ĐỘ GÓC BẤT KÌ

Phương pháp

 

Đặc biệt:

+ Nếu thì có thể tính gần đúng:

+ Khi vật qua vị trí cân bằng:

Khi  thì

2. DẠNG 2: TÍNH LỰC CĂNG DÂY Ở LI ĐỘ GÓC BẤT KÌ

Phương pháp

+ Vị trí đặc biệt:

+ Khi qua vị trí cân bằng:

+ Khi đến vị trí biên:

+ Khi : ta có thể viết:

3. DẠNG 3: XÁC ĐỊNH CƠ NĂNG, THẾ NĂNG, ĐỘNG NĂNG

Phương pháp:

- Xác định cơ năng:

- Xác định thế năng, động năng:

Phương pháp:

- Xác định cơ năng:

- Xác định thế năng, động năng:

+ Thế năng:

(Chọn mốc thế năng khi vật ở vị trí cân bằng)

+ Động năng:

- Khi :

- Tỉ số giữa động năng và thế năng:

Thế năng:

(Chọn mốc thế năng khi vật ở vị trí cân bằng)

+ Động năng:

- Khi :

- Tỉ số giữa động năng và thế năng:

Trả lời