PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP CHIỀU DÀI CLLX - LỰC ĐÀN HỒI, LỰC HỒI PHỤC CỦA CON LẮC LÒ XO

1. Dạng 1: Tính chiều dài của lò xo trong quá trình vật dao động

Gọi chiều dài tự nhiên của lò xo là l0.

- Khi con lắc lò xo nằm ngang:

 

+ Lúc vật ở VTCB, lò xo không bị biến dạng, 

+ Chiều dài cực đại của lò xo: 

+ Chiều dài cực tiểu của lò xo: 

+ Chiều dài ở li độ x:

- Khi con lắc lò xo bố trí thẳng đứng hoặc nằm nghiêng một góc αvà treo ở dưới.

 

+ Độ biến dạng của lò xo khi vật ở VTCB: 

   • Con lắc lò xo treo thẳng đứng:
   • Con lắc lò xo nằm nghiêng góc α:

+ Chiều dài lò xo khi vật ở VTCB: 

+ Chiều dài ở li độ x: 

+ Chiều dài cực đại của lò xo: 

+ Chiều dài cực tiểu của lò xo: 

2. Dạng 2: Lực kéo về

    Đặc điểm:

* Là lực gây dao động cho vật.

* Luôn hướng về VTCB

* Biến thiên điều hoà cùng tần số với li độ

3. Dạng 3: Lực đàn hồi - Lực hồi phục cực đại, cực tiểu.

Có độ lớn  (x* là độ biến dạng của lò xo)

- Với con lắc lò xo nằm ngang thì lực kéo về và lực đàn hồi là một (vì tại VTCB lò xo không biến dạng)

 

- Với con lắc lò xo thẳng đứng hoặc đặt trên mặt phẳng nghiêng:

 

+ Độ lớn lực đàn hồi có biểu thức:

   • với chiều dương hướng xuống
   • với chiều dương hướng lên

+ Lực đàn hồi cực đại (lực kéo):  (lúc vật ở vị trí thấp nhất)

+ Lực đàn hồi cực tiểu:

   • Nếu
   • Nếu  (lúc vật đi qua vị trí lò xo không biến dạng)

+ Lực đẩy (lực nén) đàn hồi cực đại: ${F_{Nm{\rm{ax}}}} = k\left( {A - \Delta {l_0}} \right)$ (lúc vật ở vị trí cao nhất)

+ Lực đàn hồi, lực hồi phục:

   • Lực đàn hồi:

   •  Lực hồi phục: hay  

+ Lực hồi phục luôn hướng vào vị trí cân bằng.

Khi hệ dao động theo phương nằm ngang thì lực đàn hồi và lực hồi phục là như nhau Fdh=Fhp{F_{dh}} = {F_{hp}}

Trả lời