ÔN TẬP CHƯƠNG 1: DAO ĐỘNG CƠ

I - ĐỊNH NGHĨA VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

Dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là một hàm cosin (hay sin) của thời gian.

II – CÁC ĐẠI LƯỢNG TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

1. Các đại lượng dao động: x, v, a, F:

- Li độ:

- Vận tốc:

- Gia tốc:

- Lực kéo về:

2. Các dạng năng lượng trong dao động:

- Thế năng: Wt=12kx2=12mω2x2{{\rm{W}}_t} = \dfrac{1}{2}k{x^2} = \dfrac{1}{2}m{\omega ^2}{x^2}

- Động năng: Wd=12mv2{{\rm{W}}_d} = \dfrac{1}{2}m{v^2}

- Cơ năng: W=Wt+Wd=12kA2=12mω2A=12mvmax2{\rm{W}} = {{\rm{W}}_t} + {{\rm{W}}_d} = \dfrac{1}{2}k{A^2} = \dfrac{1}{2}m{\omega ^2}A = \dfrac{1}{2}mv_{{\rm{max}}}^2

- Khi Wd=nWtx= ±An+1{{\rm{W}}_d} = n{{\rm{W}}_t} \to x =  \pm \dfrac{A}{{\sqrt {n + 1} }}

3. Chú ý:

- Tốc độ trung bình trong một chu kì:

- Cứ sau khoảng thời gian ngắn nhất thì vật lại có Wd=Wt{{\rm{W}}_d} = {{\rm{W}}_t}

III – TRỤC PHÂN BỐ THỜI GIAN

 

IV – QUÃNG ĐƯỜNG NHỎ NHẤT, LỚN NHẤT TRONG THỜI GIAN

- Trường hợp :   và

- Trường hợp :

+ Tách trong đó

+   và  

V – CON LẮC LÒ XO TREO THẲNG ĐỨNG

 

VI – CON LẮC ĐƠN

 

Con lắc đơn chịu tác dụng của ngoại lực:

 

VII – TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

 

+ Biên độ dao động tổng hợp:

Điều kiện biên độ:

+ Pha:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.