CÁC LOẠI DAO ĐỘNG - BÀI TẬP CÁC LOẠI DAO ĐỘNG

I- CÁC LOẠI DAO ĐỘNG

 

II- CÁC DẠNG BÀI TẬP

1. Dạng 1: Các thông số trong dao động tắt dần

Phương pháp:

Một con lắc lò xo dao động tắt dần với biên độ A, hệ số ma sát µ.

 

- Quãng đường vật đi được đến lúc dừng lại là: S=kA22μmg=ω2A22μgS = \frac{{k{A^2}}}{{2\mu mg}} = \frac{{{\omega ^2}{A^2}}}{{2\mu g}}

- Độ giảm biên độ sau mỗi chu kỳ là: ΔAA=4μmgk=4μgω2\frac{{\Delta A}}{A} = \frac{{4\mu mg}}{k} = \frac{{4\mu g}}{{{\omega ^2}}}

- Số dao động thực hiện được: N=AΔA=Ak4μmg=ω2A4μgN = \frac{A}{{\Delta A}} = \frac{{Ak}}{{4\mu mg}} = \frac{{{\omega ^2}A}}{{4\mu g}}

- Phần trăm cơ năng của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần:

ΔWW=0,5kA2-A'20,5kA2=A+A'A-A'A22AΔAA2=2ΔAA\frac{{\Delta W}}{{\text{W}}} = \frac{{0,5k\left( {{A^2} - A{'^2}} \right)}}{{0,5k{A^2}}} = \frac{{\left( {A + A'} \right)\left( {A - A'} \right)}}{{{A^2}}} \approx \frac{{2A\Delta A}}{{{A^2}}} = \frac{{2\Delta A}}{A}

Phần trăm biên độ giảm sau n chu kì: hnA=A-AnA{h_{nA}} = \frac{{A - {A_n}}}{A}

+ Phần trăm biên độ còn lại sau n chu kì: AnA=1-hnA\frac{{{A_n}}}{A} = 1 - {h_{nA}}

+ Phần trăm cơ năng còn lại sau n chu kì: hnW=WnW{h_{nW}} = \frac{{{{\text{W}}_n}}}{{\text{W}}}

+ Phần trăm cơ năng bị mất (chuyển thành nhiệt) sau n chu kì: W-WnW=1-hnW\frac{{{\text{W}} - {{\text{W}}_n}}}{{\text{W}}} = 1 - {h_{n{\text{W}}}}

+ Phần trăm cơ năng còn lại sau nchu kì: Wn=W.hnW và phần đã bị mất tương ứng: ΔWn=1-hnWW\Delta {{\text{W}}_n} = \left( {1 - {h_{n{\text{W}}}}} \right){\text{W}}

- Thời gian vật dao động đến lúc dừng lại:

Δt=N.T=AkT4μmg=πωA2μg\Delta t = N.T = \frac{{AkT}}{{4\mu mg}} = \frac{{\pi \omega A}}{{2\mu g}} (Nếu coi dao động tắt dần có tính tuần hoàn với chu kỳ T=2πωT = \frac{{2\pi }}{\omega })

- Tốc độ trung bình trong cả quá trình dao động là: vtb=SΔt=ωAπ{v_{tb}} = \frac{S}{{\Delta t}} = \frac{{\omega A}}{\pi }

2. Dạng 2: Điều kiện xảy ra cộng hưởng hay xác định tần số góc khi cộng hưởng dao động.

Phương pháp:

w = w0 hay T = T0 hay f=f0=ω02π=12πkmf = {f_0} = \frac{{{\omega _0}}}{{2\pi }} = \frac{1}{{2\pi }}\sqrt {\frac{k}{m}}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.