CÁC NƯỚC CHÂU PHI

I. CHÂU PHI

Châu Phi là châu lục lớn thứ ba thế giới, gồm 54 nước với diện tích khoảng 30,3 triêu km^2, dân số 800 triệu người (2000).

1. Hoàn cảnh lịch sử

– Trước và trong CTTG II, các nước Châu Phi đều là thuộc địa của các nước thực dân phương Tây.

– CTTG II kết thúc với sự thất bại của chủ nghĩa phát xít, sự suy yếu của Anh, Pháp (2 quốc gia thống trị nhiều vùng tại châu Phi) => Tạo điều kiện thuận lợi.

– Ảnh hưởng của các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Á đã tác động đến châu Phi.

2. Các giai đoạn đấu tranh giành độc lập dân tộc

You may also like...

1 Response

  1. Admin Thuvien123 viết:

    sửa hình

Trả lời