PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP THỦY PHÂN ESTE ĐƠN GIẢN

A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Thủy phân trong môi trường axit (H+)

RCOOR’ + HOH H+\overset {{H^+}} \leftrightarrows  RCOOH + R’OH

Nx: Phản ứng là phản ứng thuận nghịch (2 chiều) và không hoàn toàn (H< 100%)

2. Thủy phân trong môi trường kiềm (OH)còn gọi là phản ứng xà phòng hóa

RCOOR’ + NaOH to\xrightarrow{{{t^o}}} RCOONa + R’OH

Nx: Phản ứng là phản ứng 1 chiều

B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

RCOOR’ + NaOH to\xrightarrow{{{t^o}}}  RCOONa + R’OH

– Thủy phân este đơn chức (trừ este của phenol): n este = n kiềm = n muối = n ancol

– Khi cô cạn dung dịch:

            + Phần hơi: R’OH và H2O

            + Phần chất rắn khan: Muối và NaOH dư

– Một số phương pháp thường sử dụng giải bài tập:

+ Bảo toàn nguyên tố:

            nOH(NaOH) = nOH(R’OH); nNa(NaOH) = nNa( RCOONa);…

+ Bảo toàn khối lượng:

meste + mddkiềm = mdd sau pư

meste + mkiềm = mchất rắn  + mancol

meste + mNaOH pư = mchất rắn + mancol (mchất rắn = mMuối  hoặc  mchất rắn = mMuối + mkiềm dư (nếu có))

+ Tăng giảm khối lượng:

$$\left\{ \begin{gathered}\Delta m = {m_{Na}}\,\, – {m_{R’}} \hfill \\{n_{RCOOR’}} = {n_{RCOONa}} = \frac{{\Delta m}}{{{M_{Na}} – {M_{R’}}}} \hfill \\\end{gathered}  \right.$$

+ Phương pháp trung bình thường được dùng cho bài toán hỗn hợp este

– Khi thủy phân bằng NaOH: m muối> meste => MR’ < MNa => Este có dạng RCOOCH3

– Khi thủy phân bằng KOH: m muối> meste => MR’ < MK => Este có dạng RCOOCH3 hoặc RCOOC2H5

– Khi thủy phân este thu được sản phẩm X và Y ; từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y

=> Số C trong X = Số C trong Y trừ trường hợp đặc biệt

$$\begin{gathered}C{H_3}COOC{H_3} \to {\text{ }}C{H_3}COOH{\text{ }} + {\text{ }}C{H_3}OH \hfill \\C{H_3}OH + CO\xrightarrow{{Xt,{t^o}}}C{H_3}COOH \hfill \\\end{gathered}$$

 

You may also like...

1 Response

Trả lời