PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP THỦY PHÂN ESTE ĐA CHỨC

1. ESTE 2 CHỨC

TH1: Thủy phân thu được 2 muối + 1 ancol 2 chức → este tạo bởi 2 axit khác nhau và 1 ancol 2 chức.

Ta có: nNaOH = 2neste = 2nR(OH)2

TH2: Thủy phân thu được 2 muối + 1 ancol đơn chức → este dạng RCOO – R’COO – R’’

TH3: Thủy phân thu được 1 muối + 2 ancol khác nhau → Este tạo bởi axit 2 chức và 2 ancol đơn chức khác nhau.

Ta có: n NaOH = 2neste = 2nR1(OH)2 = 2nR2(OH)2

TH4: Thủy phân tạo 1 muối + 1 ancol: có 3 dạng sau:

TH5: Thủy phân tạo 1 muối + 1 ancol + 1 anđehit

2. ESTE ĐA CHỨC

Một số công thức tổng quát của este đa chức

Ø  Este tạo thành từ axit đơn chức và ancol đa chức (n chức): (RCOO)nR

Ø  Este tạo thành từ axit đa chức (n chức) và ancol đơn chức: R(COOR)n

Ø  Este tạo thành từ axit đa chức (n chức) và ancol đa chức (m chức): Rm(COO)n.mRn. Khi n = m thành R(COO)nR => este vòng

Ø  Este no, 2 chức, mạch hở: CnH2n-2O4

Ta có: Phản ứng xà phòng hóa: số nhóm chức este = nNaOHneste

1 Response

  1. QuyLe81 viết:

    QuyBT13

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.