PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP PHẢN ỨNG THỦY PHÂN VÀ LÊN MEN

PHƯƠNG PHÁP:

Bước 1: Tính số mol các chất.

Bước 2: Viết sơ đồ

C12H22O11 +H2O;H+\xrightarrow{+{{H}_{2}}O;{{H}^{+}}}  2C6H12O6

(Saccarozơ thủy phân thu được 1glu + 1fruc; Mantozơ thủy phân thu được 2glu)

(C6H10O5)n H1%\xrightarrow{{{H}_{1}}%} nC6H12O6 H2%\xrightarrow{{{H}_{2}}%} 2nC2H5OH  +  2nCO2

=> nCO2 = nC2H5OH = 2nC6H12O6

Hiệu suất cả quá trình H = H1.H2

 H% = mthực tếm thuyết .100 %

Bước 3: Tìm yêu cầu bài toán

Lưu ý:

- Khi tính toán ta bỏ qua hệ số n

- Bài toán thường gắn với dạng toán dẫn CO2 vào nước vôi trong Ca(OH)2 thu được khối lượng kết tủa CaCO3. Từ đó tính được số mol CO2  dựa vào số mol CaCO3 (hoặc Ca(HCO3)2)

- Các công thức tính:

 •  m tb thực tế = mtb đề bài – m tạp chất
 • Độ rượu:   Dro= Vnguyên chấtVhh .100
 • AH%BA\xrightarrow{{H\% }}B ( H là hiệu suất phản ứng)

 H% = mthc tếmlý thuyết .100 %

 • A  H1     B H2     C H3D.....HnZA~~\xrightarrow{{{H}_{1}}}~~~~~B~\xrightarrow{{{H}_{2}}}~~~~~C~\xrightarrow{{{H}_{3}}}D.....\,\,\,\xrightarrow{{{H}_{n}}}Z    ( H1, H, H3...là hiệu suất từng phản ứng)

=>Hiệu suất toàn quá trình  H = H1. H2. H3 ......Hn

 • Công thức tính khối lượng dung dịch sau phản ứng

mdd sau pư = (mCO2 + m H2O) – (m kết tủa + m khí)

   • mdd sau pư > 0 → khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng
   • mdd sau pư < 0 → khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm

1 Response

Trả lời