PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP PHẢN ỨNG NHIỆT NHÔM HOÀN TOÀN

Phản ứng nhiệt nhôm tổng quát:

Al + oxit kim loại → oxit nhôm + kim loại 
          (hỗn hợp X)                            (hỗn hợp Y)

2yAl  +  3MxOy   to\xrightarrow{{{t}^{o}}} yAl2O3 + 3xM  (M là các kim loại trung bình như Fe, Cu, Cr,…)

Phản ứng không hoàn toàn (H < 100%)

Ví dụ: 2Al  +  Fe2O3 to\xrightarrow{{{t}^{o}}} Al2O3 + 3Fe

=> hỗn hợp Y gồm Al2O3, Fe, Al dư và Fe2O3 dư 

– Tính H phản ứng nhiệt nhôm, tính theo chất có tỉ lệ nhỏ hơn  (nAl bđ2\frac{{{n}_{Al\text{ }bđ}}}{2} so với nFe2O31\frac{{{n}_{F{{e}_{2}}{{O}_{3}}}}}{1})

– Bảo toàn khối lượng: mhhX = mhhY 
– Bảo toàn nguyên tố:  nAl (X) = nAl (Y) ; nFe (X) = nFe (Y) ; nO (X) = nO (Y){{n}_{Al\text{ }(X)}}~=\text{ }{{n}_{Al\text{ }(Y)}}~;\text{ }{{n}_{Fe\text{ }(X)}}~=\text{ }{{n}_{Fe\text{ }(Y)}}~;\text{ }{{n}_{O\text{ }(X)}}~=\text{ }{{n}_{O\text{ }(Y)}}

– Bảo toàn electron:

+ Cho Al dư tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra H2:  3.nAl dư = 2.nH2

+ Hỗn hợp sau phản ứng (Al dư, Fe, oxit ) tác dụng với H+ :  3.nAl dư + 2.nFe = 2.nH2

+ Hh sau phản ứng gồm kim loại và oxit kim loại

2H+  +  O2-   \to    H2O

2H+  +  2e   \to  H2

=>  nH+{{n}_{{{H}^{+}}}} pứ  = 2.nO (trong oxit)+ 2.nH2=\text{ }2.{{n}_{O\text{ }(trong\text{ }oxit)}}+\text{ }2.{{n}_{{{H}_{2}}}}

+ Với oxit của kim loại hóa trị nhiều hóa trị : quá trình nhiệt nhôm xảy ra theo từng nấc

 

You may also like...

Trả lời