PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP MUỐI ALUMINAT TÁC DỤNG VỚI H+

1. Nếu sục CO2 dư vào dung dịch [Al(OH)4] chỉ xảy ra phản ứng:

[Al(OH)4] + CO2 → Al(OH)3 + HCO­3

Nếu nAlOH4= a{{n}_{{{\left[ Al{{\left( OH \right)}_{4}} \right]}^{-}}}}=\text{ }a thì nCO2{{n}_{C{{O}_{2}}}}phản ứng = nAlOH3= a=~{{n}_{Al{{\left( OH \right)}_{3}}}}=\text{ }a

* Kết tủa không bị hòa tan khi sục CO2

2. Nếu cho H+ tác dụng với dung dịch [Al(OH)4] thì xảy ra 1 hoặc 2 phản ứng sau:

[Al(OH)4] +  H+ → Al(OH)3 + H2O   (1)

Al(OH)3 +  3H+ → Al3+ + 3H2O          (2)

*Phương pháp: Nếu đặt: n[Al(OH)4] = a mol; nH+ = b mol thì:

+ Nếu b \le a thì nAlOH3= b{{n}_{Al{{\left( OH \right)}_{3}}}}=\text{ }b

+ Nếu a < b < 4a thì kết tủa bị hoà tan 1 phần và nAlOH3= 4ab3{{n}_{Al{{\left( OH \right)}_{3}}}}=\text{ }\frac{4a-b}{3}

+ Nếu b\ge 4a thì không có kết tủa

3. Nếu biết nAlOH3= b < nAlOH4= a.{{\mathbf{n}}_{\mathbf{Al}{{\left( \mathbf{OH} \right)}_{\mathbf{3}}}}}=\text{ }\mathbf{b}\text{ }<\text{ }{{\mathbf{n}}_{{{\left[ \mathbf{Al}{{\left( \mathbf{OH} \right)}_{\mathbf{4}}} \right]}^{-}}}}=\text{ }\mathbf{a}. Tính số mol H+

* Phương pháp: Có 2 khả năng xảy ra:

      + Khả năng thứ 1: Nếu [Al(OH)4] dư chỉ xảy ra phản ứng:

     [Al(OH)4] +  H+ → Al(OH)3 + H2O (1)

                                  b            b       

            =>nH+ min= b=>{{\mathbf{n}}_{{{\mathbf{H}}^{+}}\text{ }\mathbf{min}}}=\text{ }\mathbf{b}

      + Khả năng thứ 2: Nếu [Al(OH)4] hết xảy ra 2 phản ứng

    [Al(OH)4] +  H→ Al(OH)3 + H2O (1)

               a               a               a

    Al(OH)3 +  3H→ Al3+ + 3H2O (2)

           a – b        3(a – b)

            =>nH+= 4a3b=>{{n}_{{{H}^{+}}}}=\text{ }4a-3b

+ Nếu đề bài yêu cầu tính nH+ min  thì nH+ = b

+ Nếu đề bài yêu cầu tính nH+ max  thì nH+ = 4a – 3b

+ Nếu đề bài chỉ yêu cầu tính nH+ thì phải lấy nghiệm cả 2 trường hợp trên

You may also like...

Trả lời