PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ TÁC DỤNG VỚI NƯỚC

Dạng 1:  Hỗn hợp kim loại tác dụng với nước

– Gồm: kim loại kiềm và Ba, Ca, Sr

+ Kim loại kiềm:

      2M + 2H2O → 2MOH + H2­

+ Kim loại kiềm thổ:

       M + 2H2O → M(OH)2 + H2­

– PTTQ:  2M + 2nH2O → 2M(OH)n + nH2­

Quá trình phản ứng của nước: 2H2O + 2e → H2 + 2OH

Nhận xét:  

Dung dịch sinh ra tác dụng với axit:  H+  +  OH → H2

nH+ trung hòa = nOH- = 2nH2

Trung hòa bằng HCl: nHCl= nOH=2nH2

Trung hòa bằng H2SO4: nH2SO4= nH2

Dạng 2: Hỗn hợp kim loại tác dụng với dung dịch chất điện li

(1) Nếu trong dung dịch có H+ thì  H+ tác dụng đầu tiên với kim loại:  2H+ + 2e → H2

(2) Khi H+ hết thì kim loại tan trong nước:  2H2O + 2e → H2 + 2OH

(3) Sau đó, kiềm sinh ra phản ứng với muối tạo kết tủa

      nOH+ Rn+ → R(OH)n

      M2+ + SO42- → MSO4↓ (với M là Ba hoặc Ca)

Quan hệ số mol

– Nếu 2nH2<nH+bđầu => H+ dư: nH+ dư = nH+ đầu – 2nH2

– Nếu 2nH2nH+ bđầu  => H+ vừa hết

– Nếu 2nH2 > nH+bđầu => kim loại tan trong H+ và trong H2O => dung dịch sau phản ứng có OH

=> nOH= 2nH2 + nH+bđầu

 

You may also like...

Trả lời