PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐỐT CHÁY XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC CACBOHIĐRAT

PHƯƠNG PHÁP

– Cacbohiđrat có công thức tổng quát dạng Cn(H2O)m

Pt đốt cháy: Cn(H2O)m + nO2 → nCO2 + mH2O

=> nO2 cần dùng = nCO2 sinh ra

– Ta có  nCO2nH2O=nm từ đó suy ra

+) Nếu nCO2nH2O=1 thì thuộc loại monosaccarit (glucozơ hoặc fructozơ)

+) Nếu nCO2nH2O=1211 thì đó là đisaccarit (saccarozơ hoặc mantozơ)

+) Nếu  nCO2nH2O=65 thì đó thuộc loại polisaccarit (tinh bột hoặc xenlulozơ)

Một số công thức áp dụng:

– Khối lượng dung dịch sau phản ứng:  ∆mdd sau pư = (mCO2 + mH2O) – (mkết tủa + mkhí)

+) ∆mdd sau pư  > 0 → khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng

+) ∆mdd sau pư  < 0 → khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm

– Khối lượng bình tăng sau phản ứng:

+) Sản phẩm cháy chỉ có CO2 → mbình tăng = mCO2

+) Sản phẩm cháy gồm CO2 và H2O → m bình tăng = mCO2 + mH2O

– Bảo toàn khối lượng: mcacbohidrat + mO2 pư = mCO2 + mH2O 

Lưu ý: Đối với phản ứng tráng gương : 1 Glu → 2Ag

You may also like...

Trả lời