PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐỐT CHÁY PEPTIT VÀ PROTEIN

1. Lựa chọn hướng quy đổi peptit

– Có rất nhiều cách quy đổi peptit, ta có thể chọn cách quy đổi sau:

Peptit tạo ra từ ∝-amino axit dạng NH2-CnH2n-COOH (Gly, Ala, Val)

+) Peptit → gốc amino axit + H2O

HNH-R1-CONH-R2-CO…NH-Rn-COOH → NH-R1-CO + NH-R2-CO + … + NH-Rn-CO + H2O

+) Gốc amino axit → NHCO + kCH2

=> Vậy ta quy đổi peptit ban đầu thành:

– Trong đó: H2NCH(R)COOH là amino axit no, phân tử chứa 1 nhóm –COOH và 1 nhóm –NH2.

               n là số gốc amino axit trong phân tử peptit.

               x là số mol peptit; y là số mol gốc CH2 có trong phân tử.

– Nếu peptit được tạo bởi các amino axit khác nhau ta suy ra:

C¯aa=nCH2+nCONHnCONH;C¯gocCH(R)=nCH2nCONH{\overline C _{{\text{aa}}}} = \frac{{{n_{C{H_2}}} + {n_{CONH}}}}{{{n_{CONH}}}};\,{\overline C _{goc\,\,CH(R)}} = \frac{{{n_{C{H_2}}}}}{{{n_{CONH}}}}

2. Quá trình đốt cháy peptit:

       CxHyOzNt  +   O2   →  CO2  +  H2O  +  N2

 

Công thức giải nhanh đối với peptit tạo bởi a.a chứa 1 nhóm –NHvà 1 nhóm –COOH:

Liên hệ số mol CO2 và H2O ( a là số mol chất đem đốt)

Đốt peptit: nCO2nH2O=(0,5n1).a=nN2npeptit{{n}_{C{{O}_{2}}}}-{{n}_{{{H}_{2}}O}}=(0,5n-1).a={{n}_{{{N}_{2}}}}-{{n}_{peptit}}

Đốt a.a: nCO2nH2O=0,5a{{n}_{C{{O}_{2}}}}-{{n}_{{{H}_{2}}O}}=-0,5a

  • Đốt muối:

CxH2xNO2Na+O2to0,5Na2CO3+(x0,5)CO2+xH2O+0,5N2{{C}_{x}}{{H}_{2x}}N{{O}_{2}}Na+{{O}_{2}}\xrightarrow{{{t}^{o}}}0,5N{{a}_{2}}C{{O}_{3}}+(x-0,5)C{{O}_{2}}+x{{H}_{2}}O+0,5{{N}_{2}}

=> nH2OnCO2={{n}_{{{H}_{2}}O}}-{{n}_{C{{O}_{2}}}}= 0,5.nmuối =nNa2CO3=nN2={{n}_{N{{a}_{2}}C{{O}_{3}}}}={{n}_{{{N}_{2}}}}

nO2{{n}_{{{O}_{2}}}}đốt muối = 1,5.nCO2{{n}_{C{{O}_{2}}}}= nO2{{n}_{{{O}_{2}}}}đốt aa tương ứng

 

You may also like...

2 Responses

Trả lời