PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐỐT CHÁY ESTE NO

1. QUAN HỆ SỐ MOL

- CTTQ của este no đơn chức, mạch hở: CnH2nO2, n ≥ 2

-  Phản ứng cháy: CnH2nO2 +(3n-22)(\dfrac{3n-2}{2})O2 → nCO2 + nH2O

 

2. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

- Nếu đốt cháy một este mà thu được => Este no, đơn chức, mạch hở.

- Nếu đốt cháy một este đơn chức mà thu được => Este không no

- Định luật bảo toàn khối lượng:

- Bảo toàn nguyên tố

- Phương pháp trung bình (đối với hỗn hợp este):

    - Các công thức tính:

+) Công thức tính khối lượng dung dịch sau phản ứng

mdd sau pư = (mCO2 + m H2O) – (m kết tủa + m khí)

·         mdd sau pư > 0 → khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng

·         mdd sau pư < 0 → khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm

+) Công thức tính khối lượng bình tăng sau phản ứng

·         Sản phẩm cháy chỉ có CO2 → m bình tăng = m CO2

·         Sản phẩm cháy gồm CO2 và H2O → m bình tăng = mCO2 + m H2O

Trả lời