PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐỐT CHÁY ESTE KHÔNG NO

1. QUAN HỆ SỐ MOL

a. Este không no, đơn chức, mạch hở có 1 liên kết C=C:

- CTTQ: CnH2n-2O2, n ≥ 3

- Phản ứng cháy:  CnH2n- 2O2 +3n-32 O2  to  nCO2 + (n-1)H2O

b. Este không no, đơn chức

- CTTQ: CnH2n-2kO2:

- Phản ứng cháy:  CnH2n-2kO2 +  3n  k  22 O2 to  nCO2 + (n-k)H2O

neste=nCO2-nH2Ok-1=nCO2-nH2OΠC=C{{n}_{e}}_{ste}=\dfrac{{{n}_{C{{O}_{2}}}}-{{n}_{{{H}_{2}}O}}}{k-1}=\dfrac{{{n}_{C{{O}_{2}}}}-{{n}_{{{H}_{2}}O}}}{{{\Pi }_{C=C}}}

c. Este bất kì:

- CTTQ: CxHyOz. x, y, z nguyên dương, x ≥ 2, z ≥ 2

- Phản ứng cháy: CxHyOz + (x+y4-z2x+\dfrac{y}{4}-\dfrac{z}{2} ) O2 → xCO2 +H2O

2. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

- Nếu đốt cháy một este đơn chức mà thu được nCO2> nH2O{{n}_{C{{O}_{2}}}}>\text{ }{{n}_{{{H}_{2}}O}} => Este không no

- Định luật bảo toàn khối lượng:

- Bảo toàn nguyên tố


- Phương pháp trung bình (đối với hỗn hợp este):

C¯hh=nCnhh=nCO2nhh{{\overline{C}}_{hh}}=\dfrac{{{n}_{C}}}{{{n}_{hh}}}=\dfrac{{{n}_{CO2}}}{{{n}_{hh}}}

H¯hh=nHnhh=2nH2Onhh{{\overline{H}}_{hh}}=\dfrac{{{n}_{H}}}{{{n}_{hh}}}=\dfrac{2{{n}_{H2O}}}{{{n}_{hh}}}

O¯hh=nOnhh=2nCO2+nH2O-2nO2nhh{{\overline{O}}_{hh}}=\dfrac{{{n}_{O}}}{{{n}_{hh}}}=\dfrac{2{{n}_{CO2}}+{{n}_{H2O}}-2{{n}_{O2}}}{{{n}_{hh}}}

- Các công thức tính:

+) Công thức tính khối lượng dung dịch sau phản ứng

∆mdd sau pư = (mCO2 + m H2O) – (m kết tủa + m khí)

Nếu:

      • ∆mdd sau pư >0 → khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng
      • ∆mdd sau pư < 0 → khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm

+) Công thức tính khối lượng bình tăng sau phản ứng

Sản phẩm cháy chỉ có CO2 → m bình tăng = m CO2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.