PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐỐT CHÁY ESTE KHÔNG NO

1. QUAN HỆ SỐ MOL

a. Este không no, đơn chức, mạch hở có 1 liên kết C=C:

– CTTQ: CnH2n-2O2, n ≥ 3

– Phản ứng cháy:  CnH2n 2O2 +3n32 O2  to  nCO2 + (n1)H2O

$$\left\{ \begin{array}{*{35}{l}}   {{n}_{C{{O}_{2}}~}}>\text{ }{{n}_{{{H}_{2}}O}}  \\   {{n}_{este}}~=\text{ }{{n}_{C{{O}_{2}}}}~ – \text{ }{{n}_{{{H}_{2}}O}}  \\\end{array} \right.$$

b. Este không no, đơn chức

– CTTQ: CnH2n-2kO2:

– Phản ứng cháy:  CnH2n2kO2 +  3n  k  22 O2 to  nCO2 + (nk)H2O

neste=nCO2nH2Ok1=nCO2nH2OΠC=C{{n}_{e}}_{ste}=\dfrac{{{n}_{C{{O}_{2}}}}-{{n}_{{{H}_{2}}O}}}{k-1}=\dfrac{{{n}_{C{{O}_{2}}}}-{{n}_{{{H}_{2}}O}}}{{{\Pi }_{C=C}}}

c. Este bất kì:

– CTTQ: CxHyOz. x, y, z nguyên dương, x ≥ 2, z ≥ 2

– Phản ứng cháy: CxHyOz + (x+y4z2x+\dfrac{y}{4}-\dfrac{z}{2} ) O2 → xCO2 +\(\dfrac{y}{2}\)H2O

2. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

– Nếu đốt cháy một este đơn chức mà thu được nCO2> nH2O{{n}_{C{{O}_{2}}}}>\text{ }{{n}_{{{H}_{2}}O}} => Este không no

– Định luật bảo toàn khối lượng:

$$\begin{array}{*{35}{l}}   +)\text{ }{{m}_{este}}+\text{ }{{m}_{{{O}_{2}}}}=\text{ }{{m}_{C{{O}_{2}}}}+\text{ }{{m}_{{{H}_{2}}O}}  \\   +)\text{ }{{m}_{O(trong\text{ }este)}}=\text{ }{{m}_{este}}\text{ }{{-m}_{C}}\text{ }{{-m}_{H}}  \\ \end{array}$$

– Bảo toàn nguyên tố

$$\begin{array}{*{35}{l}}   +)\text{ }BTNT\text{ }oxi:\text{ }{{n}_{O\text{ }(este)}}+\text{ }2\text{ }{{n}_{{{O}_{2}}pu}}=\text{ }2\text{ }{{n}_{C{{O}_{2}}}}+\text{ }{{n}_{{{H}_{2}}O}}  \\   +)\text{ }BTNT\text{ }cacbon:~~~~~~{{n}_{C(este)}}=\text{ }{{n}_{C{{O}_{2}}}}  \\   ~{{n}_{C(este)}}=\text{ }{{n}_{CaC{{O}_{3}}}}+\text{ }2\text{ }{{n}_{Ca{{\left( HC{{O}_{3}} \right)}_{2}}}}  \\   {{n}_{C(este)}}=\text{ }{{n}_{C{{O}_{2}}}}+\text{ }{{n}_{N{{a}_{2}}C{{O}_{3}}}}  \\   +)\text{ }BTNT\text{ }hidro:~~~~~~~~~{{n}_{H(este)}}=\text{ }2{{n}_{{{H}_{2}}O}}  \\   {{n}_{H(este)}}~+\text{ }{{n}_{NaOH}}=\text{ }2{{n}_{{{H}_{2}}O\text{ }\left( thuy\,phan \right)\text{ }+}}2{{n}_{{{H}_{2}}O\text{ }(ot\text{ }chay)}}  \\\end{array}$$


– Phương pháp trung bình (đối với hỗn hợp este):

C¯hh=nCnhh=nCO2nhh{{\overline{C}}_{hh}}=\dfrac{{{n}_{C}}}{{{n}_{hh}}}=\dfrac{{{n}_{CO2}}}{{{n}_{hh}}}

H¯hh=nHnhh=2nH2Onhh{{\overline{H}}_{hh}}=\dfrac{{{n}_{H}}}{{{n}_{hh}}}=\dfrac{2{{n}_{H2O}}}{{{n}_{hh}}}

O¯hh=nOnhh=2nCO2+nH2O2nO2nhh{{\overline{O}}_{hh}}=\dfrac{{{n}_{O}}}{{{n}_{hh}}}=\dfrac{2{{n}_{CO2}}+{{n}_{H2O}}-2{{n}_{O2}}}{{{n}_{hh}}}

– Các công thức tính:

+) Công thức tính khối lượng dung dịch sau phản ứng

∆mdd sau pư = (mCO2 + m H2O) – (m kết tủa + m khí)

Nếu:

      • ∆mdd sau pư >0 → khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng
      • ∆mdd sau pư < 0 → khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm

+) Công thức tính khối lượng bình tăng sau phản ứng

Sản phẩm cháy chỉ có CO2 → m bình tăng = m CO2

You may also like...

Trả lời