PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐỐT CHÁY AMINO AXIT

Phương trình đốt cháy amino axit tổng quát

          CxHyOzNt  + 2x+y/2z2O2  t° xCO2 + y2H2O + t2N2

Bảo toàn nguyên tố :   C = nCO2namin o axit

Bảo toàn khối lượng: maa = mC + mH + mO/aa + mN

Bảo toàn nguyên tố oxi:  

+) Đốt cháy amino axit no, mạch hở, có 1 nhóm amino NH2 và 1 nhóm cacboxyl COOH

           CnH2n+1O2N + 3n1,53O2  t° nCO2 + 2n+12H2O + 12N2

+ Nếu   nH2O – nCO2 = namino axit → amino axit chứa 1 nhóm COOH và 2 nhóm NH2 hoặc amino axit chứa 2 nhóm COOH và 4 nhóm NH2

+ Nếu nH2O = nCO2 thì amino axit có chứa 2 nhóm COOH và 2 nhóm NH2

+ Khi đốt cháy 1 amino axit ngoài không khí thì:

       nN2 sau phản ứng = nN2 sinh ra từ phản ứng đốt cháy amino axit + nN2 có sẵn trong không khí

+ Đốt cháy hỗn hợp amino axit với anken (hoặc este/axit/ancol có CT dạng CnH2nO) thì luôn có :  

You may also like...

Trả lời