PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐỐT CHÁY AMIN

  • Phương trình đốt cháy amin tổng quát :

CnH2n+22k+aNa   +  6n+22k+a4O2 t° nCO2  +   2n+22k+a3H2O   +   a2N2   (1)

– Amin no mạch hở có công thức CnH2n+2+tNt

CnH2n+2+tNt   +  6n+2+t4O2 t° nCO2  +   2n+2+t2H2O   +   t2N2   (1)

   a mol                               →                 an  mol  → a.2n+2+t2

  

– Với amin no, đơn chức, mạch hở có :

 

– Với amin đơn chức có: 

– Với amin no 2 chức: nH2O nCO2=2namin=2nN2

Khi đốt cháy 1 amin ngoài không khí thì:

 nN2 sau phản ứng = nN2 sinh ra từ phản ứng đốt cháy amin + nN2 có sẵn trong không khí

  • Phương pháp giải:

– Sử dụng định luật bảo toàn nguyên tố

– Đối với bài toán đốt cháy hỗn hợp các amin sử dụng công thức trung bình.

– Đối với bài tập đốt cháy amin bằng hỗn hợp O2 và O3 thì nên quy đổi hỗn hợp thành O.

You may also like...

Trả lời