PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐIỀU CHẾ, ỨNG DỤNG, NHẬN BIẾT ESTE.

1. Phản ứng este hóa

yR(COOH)x + xR’(OH)y   Ry(COO)xyR’x + xyH2O (H+, t0)

  • Axit no+ rượu no => Este no

Nhận xét:

– Phản ứng este hóa là phản ứng thuận nghịch (H< 100%)

– H2SO4: vừa là chất xúc tác, vừa có tác dụng hút nước nên làm tăng hiệu suất của phản ứng tạo este.

– Phương pháp này dùng để điều chế este của ancol.

2. Phản ứng cộng ankin

CH3COOH + CH≡CH → CH3COO- CH= CH2

Nhận xét:

– Phương pháp này dùng để điều chế este không no.

  • Axit + ankin => Este không no

3. Thực hiện phản ứng giữa muối Na của axit và dẫn xuất halogen

RCOONa + R’X xt,to  RCOOR’ + NaX

4. Phản ứng cộng anhidrit

(CH3COO)2O + C6H5OH → CH3COO – C6H+ CH3COOH

Anhiđrit                              phenyl axetat 

Nhận xét:

  • Anhiđirit + phenol => Este của phenol

Dùng để điều chế este của phenol

You may also like...

Trả lời