PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP CO2 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM

Phương pháp  giải:

TH1: nOH nCO2=>nHCO3=nOH

TH2: nCO2<nOH<2nCO2{{n}_{C{{O}_{2}}}}<{{n}_{O{{H}^{-}}}}<2{{n}_{C{{O}_{2}}}}

– Sử dụng bảo toàn nguyên tố C: nCO2=nHCO3+nCO32

– Sử dụng bảo toàn điện tích: nOH=nHCO3+2nCO32

=>nCO32=nOHnCO2

– Đối với những dung dịch chứa Ca2+ hoặc Ba2+ tạo kết tủa với CO32- ta cần xét 2 số mol để kết luận số mol kết tủa.

Ví dụ: nCa2+<nCO32=>nCaCO3=nCa2+{{n}_{C{{a}^{2+}}}}\,\,{{n}_{CaC{{\text{O}}_{3}}}}={{n}_{C{{a}^{2+}}}}

TH3: 2nCO2nOH=>nCO32=nCO22{{n}_{C{{O}_{2}}}}\le {{n}_{O{{H}^{-}}}}=>\,\,{{n}_{CO_{3}^{2-}}}={{n}_{C{{O}_{2}}}}

You may also like...

Trả lời