PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP AMIN PHẢN ỨNG VỚI HNO2 VÀ PHẢN ỨNG THẾ Ở NHÂN THƠM CỦA ANILIN

1. Amin tác dụng với dung dịch HNO2

– Amin bậc một tác dụng với axit nitrơ ở nhiệt độ thường cho ancol hoặc phenol và giải phóng nitơ.

Ví dụ :        C2H5NH2  +  HONO  →  C2H5OH    +  N2 ­ +  H2O

– Anilin và các amin thơm bậc một tác dụng với axit nitrơ ở nhiệt độ thấp (0 – 5oC) cho muối điazoni:

C6H5NH2  +  HONO    +  HCl   05oC    C6H5N2+Cl    +    2H2O

                                                                 phenylđiazoni clorua

– Muối điazoni có vai trò quan trọng trong tổng hợp hữu cơ, đặc biệt là tổng hợp phẩm nhuộm azo.

2. Phản ứng thế ở nhân thơm của anilin

      Giải thích : Do ảnh hưởng của nhóm NH2 (tương tự nhóm –OH ở phenol), ba nguyên tử H ở các vị trí ortho và para so với nhóm –NH2 trong nhân thơm của anilin bị thay thế bởi ba nguyên tử  brom.

+ Phản ứng này dùng nhận biết anilin vì tạo ra kết tủa trắng 2, 4, 6-tribromanilin.

+ Amin không no có phản ứng cộng làm mất màu dung dịch brom tương tự anken, ankin, …

You may also like...

Trả lời