ÔN TẬP CHƯƠNG 5

1. Tính chất vật lý:

 

– Khối lượng riêng: Os lớn nhất, Li nhỏ nhất

– Nhiệt độ nóng chảy: W lớn nhất, Hg nhỏ nhất

– Tính cứng: Cr cứng nhất, Cs nhỏ nhất

Tính chất hóa học: Tính khử:  MMn++neM\xrightarrow{{}}{{M}^{n+}}+ne

– Tác dụng với phi kim:

3Fe + 2O2 t°\xrightarrow{{{t}^{\circ }}} Fe3O4 (FeO.Fe2O3)

2Fe + 3Cl2 t°\xrightarrow{{{t}^{\circ }}} 2FeCl3

2Fe + 3Br2 t°\xrightarrow{{{t}^{\circ }}} 2FeBr3

Fe + S t°\xrightarrow{{{t}^{\circ }}}FeS

Fe + I2 t°\xrightarrow{{{t}^{\circ }}}FeI2

– Tác dụng với axit:

  +) H2SO4 loãng, HCl (H+) + kim loại trước H \xrightarrow{{}} H2↑ + muối (kim loại có hóa trị thấp)

 

+) H2SO4 đặc nóng, HNO+  hầu hết các kim loại ( trừ Au,Pt) tạo muối (kim loại có hóa trị cao) + sản phẩm khử + H2O

3Cu + 8HNO3 (l) \xrightarrow{{}} 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O2Fe0  + 6H2SO4 (đc)  t°   + Fe2+3(SO4)3  + 3SO2+6H2O

* Fe, Al, Cr thụ động (không phản ứng) với HNO3 đặc nguội, H2SO4 đặc nguội

2. Dãy điện hóa:

 

* Tác dụng với H+12O{{\overset{+1}{\mathop{H}}\,}_{2}}O : Kim loại kiềm, Ca, Ba, Sr (t0 thường)

Na + H2O \xrightarrow{{}} NaOH + 12\frac{1}{2} H2

Ba + 2H2O \xrightarrow{{}}Ba(OH)2 + H2

Điều chế kim loại:

K,Na,Ca,Mg(1),Al(2),Zn,Fe,Ni,Sn,Pb,H,Cu,Hg,Ag,Pt,Au(3)\underbrace{K,Na,Ca,Mg}_{(1)},\underbrace{Al}_{(2)},\underbrace{Zn,Fe,Ni,Sn,Pb,H,Cu,Hg,Ag,Pt,Au}_{(3)}

(1): Điện phân nóng chảy: MClnđpncM+n2Cl2MC{{l}_{n}}\xrightarrow{đpnc}M+\frac{n}{2}C{{l}_{2}}

(2): Điện phân nóng chảy: 2Al2O3[Na3AlF6]đpnc4Al+3O22A{{l}_{2}}{{O}_{3}}\xrightarrow[N{{a}_{3}}Al{{F}_{6}}]{đpnc}4Al+3{{O}_{2}}

(3): Điện phân dung dịch, thủy luyện, nhiệt luyện

$${M_x}{O_y} + \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}  C \\   \begin{gathered}  CO \hfill \\  {H_2} \hfill \\  Al \hfill \\ \end{gathered}  \end{array}} \right.\xrightarrow{{{t^o}}}M + \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}  {CO} \\   \begin{gathered}  C{O_2} \hfill \\  {H_2}O \hfill \\  A{l_2}{O_3} \hfill \\ \end{gathered}  \end{array}} \right.$$

Điện phân dung dịch:

 

Ăn mòn kim loại:

Ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của các chất trong môi trường (quá trình OXH – Khử)

 

 

Điều kiện xảy ra ăn mòn điện hóa học:

– Các điện cực khác nhau về bản chất.

– Các điện cực tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp.

– Các điện cực cùng tiếp xúc với dung dịch điện ly.

Bảo vệ kim loại:

– Phương pháp bảo vệ bề mặt: sơn, mạ, bôi dầu mỡ…

– Phương pháp điện hóa: dùng kim loại mạnh hơn làm vật hi sinh ví dụ: dùng Zn bảo vệ Fe.

You may also like...

1 Response

Trả lời