NƯỚC CỨNG

1. Khái niệm

– Nước cứng là nước chứa nhiều cation Ca2+, Mg2+. Nước chứa ít hoặc không chứa các ion trên được gọi là nước mềm.

2. Phân loại nước cứng

– Nước cứng tạm thời: là nước cứng chứa các muối Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2.

 – Nước cứng vĩnh cửu: chứa các ion 

– Nước cứng toàn phần : Có cả tính cứng tạm thời và vĩnh cửu.

3. Biện pháp làm mềm nước cứng

Nguyên tắc: Loại bỏ các ion Ca2+ và Mg2+

a) Phương pháp kết tủa

– Dung dịch Na2CO3 và Na3PO4 có thể làm mềm tất cả các loại nước cứng vì tạo kết tủa với Ca2+ và Mg2+

          Ca2++ CO32CaCO3

3Mg2++2PO43Mg3(PO4)2

– Đối với nước cứng tạm thời:

   + đun sôi, lọc kết tủa

      Mg(HCO3)2 t° MgCO3 ↓+ CO2 + H2O

   + dùng kiềm vừa đủ hoặc dung dịch Na2CO3, Na3PO4

      Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2  →  2CaCO3↓ + 2H2O

– Đối với nước cứng toàn phần : dùng dung dịch Na2CO­3, Ca(OH)2, Na3PO4

b) Phương pháp trao đổi ion

–  Thay thế ion Ca2+ và Mg2+ bằng các ion K+, Na+…: Cho nước cứng đi qua chất trao đổi ion

4. Tác hại của nước cứng

–    Vải sợi mau mục nát, lãng phí xà phòng.

–   Tiêu tốn nhiên liệu, giảm mùi vị thức ăn.

–   Đóng cặn trong nồi hơi gây nguy hiểm.

You may also like...

Trả lời