BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ

1. Phép thử ngẫu nhiên

- Là phép thử mà ta không đoán trước được kết quả của nó, mặc dù đã biết tập hợp tất cả các kết quả có thể có của phép thử ấy. Ta gọi tắt phép thử ngẫu nhiên là phép thử.

- Tập hợp mọi kết quả của một phép thử được gọi là không gian mẫu, kí hiệu là .

2. Biến cố

- Là một tập con của không gian mẫu, kí hiệu là

- Tập hợp mọi kết quả của biến cố kí hiệu là .

- Xác suất của biến cố là:

Trong đó, là số phần tử của là số phần tử của .

3. Tính chất

+) 

+) 

+)  và  là hai biến cố đối thì 

Ví dụ: Gieo một con xúc sắc cân đối và đồng chất.

a) Mô tả không gian mẫu.

b) Xác định tập hợp mô tả biến cố AA: “Xuất hiện mặt chẵn chấm”.

c) Xác định xác suất của biến cố .

d) Gọi  là biến cố: “Xuất hiện mặt lẻ chấm”. Tính xác suất của biến cố BB.

Giải:

a) Không gian mẫu .

b) .

c) Xác suất của biến cố  là: .

d) Ta có:  là biến cố đối của  nên .

2 Responses

  1. duongtuananh viết:

    nên thêm định nghĩa biến cố đối

  2. ThuThuy viết:

    Hminh35

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.