READING COMPREHENSION ABOUT RELATIONSHIPS

1. Điền vào chỗ trống:

– Nghĩa của từ vựng

– Liên từ

– Cụm động từ

 2. Kỹ năng Đọc hiểu:

– Scanning Skills:

– Là kỹ năng đọc căn bản

– Mục đích: tìm và chỉ ra thông tin cụ thể, có sẵn trong bài

– Các bước xác định thông tin cần tìm:

+ Hiểu câu hỏi

+ Xác định từ khóa trong câu hỏi

+ Đi tìm từ khóa trong bài

+ Tìm ra câu trả lời cho câu hỏi

+ Đi tìm từ khóa trong bài

+ Tìm ra câu trả lời cho câu hỏi

– Skimming Skills:

+ Là kỹ năng đọc hiểu căn bản

+ Mục đích: Hiểu khái quát một văn bản hay một đoạn văn

You may also like...

Trả lời