NGỮ ÂM – NGỮ ĐIỆU TRONG CÂU HỎI VỚI VẤN TỪ

–  Câu hỏi WH: What, where , when, Why, Whose, Whom, Who… và How: xuống giọng ở cuối câu
Vd : What’s the matter with you?
How are you?

–  Câu hỏi Yes/ No : Lên giọng cuối câu
Vd : Do you understand what i meant?
Are you clear?
( Hey hey, lúc này thì bạn được phép lên, lên nhé)

– Câu hỏi lựa chọn : cuối câu xuống
Vd: Would you like meher or him?
( gạch đích thì lên, xuống cuối câu)

You may also like...

Trả lời