ELISION OF WEAK VOWELS BEFORE /L/, /N/, AND /R/

  • Nuốt âm là sự lược bỏ đi một hoặc nhiều âm (có thể là nguyên âm, phụ âm hoặc cả âm tiết) trong một từ hoặc một cụm từ khiến cho người nói phát âm dễ dàng hơn.
  • Hành động nuốt âm thường xảy ra tự nhiên không chủ định nhưng cũng có thể có sự cân nhắc.

secondary /ˈsekəndəri/ –> /ˈsekəndri/

deafening /ˈdefənɪŋ/ –> /ˈdefnɪŋ/

comfortable / ‘kʌmfətəbl / –> / ‘kʌmftəbl /

family /ˈfæməli/ –> /ˈfæmli/

fifth / fifθ / –> / fiθ /

him / him / –> / im /

chocolate / ‘t∫ɒkələt / –> / ‘t∫ɒklət /

vegetable / ‘vedʒətəbl / –> / ‘vedʒtəbl /

  • Khi có hai hay nhiều phụ âm đi với nhau, sẽ xuất hiện khuynh hướng nuốt âm khi đọc. Có những trường hợp sự nuốt âm sẽ kéo theo âm tiết trong từ sẽ bị giảm:

asked /ɑ:skt/ –> /ɑ:st/

lecture /ˈlɛktʃə/ –> /ˈlɛkʃə/

desktop /ˈdɛskˌtɒp/–> /ˈdɛsˌtɒp/

hard disk /ˌhɑ:dˈdɪsk/–> /ˌhɑ:ˈdɪsk/

kept quiet /ˌkɛptˈkwaɪət/–> /ˌkɛpˈkwaɪət/

kept calling /ˌkɛptˈko:lɪŋ/–> /ˌkɛpˈko:lɪŋ/

kept talking /ˌkɛptˈto:kɪŋ/ –> /ˌkɛpˈto:kɪŋ/

at least twice /əˌtli:stˈtwaɪs/ –> /əˌtli:sˈtwaɪs/

straight towards /ˌstɹeɪtˈtʊwo:dz/ –> /ˌstɹeɪˈtʊwo:dz/

next to /ˈnɛkstˌtʊ/–> /ˈnɛksˌtʊ/

want to /ˈwɒntˌtʊ/ –> /ˈwɒnˌtʊ/

seemed not to notice /ˈsi:mdˌnɒttəˈnəʊtɪs/–> /ˈsi:mˌnɒtəˈnəʊtɪs/

for the first time/fəðəˌfɜ:stˈtaɪm/ –> /fəðəˌfɜ:sˈtaɪm/

  • Chú ý: Trong tiếng Anh, có một số âm thường được lược bỏ:

– Phụ âm “v” trong “of” khi nó đứng trước phụ âm.

Ví dụ: lots of them / ’lɒts əv ðəm / => / ’lɒts ə ðəm /

– Những âm yếu sau p, t, k (thường là âm ə).

potato / pə’teitəʊ / => / p’teitəʊ /

tomato / tə’mɑ:təʊ / => / t’mɑ:təʊ /

canary / kə’neəri / => /k’neəri /

– Phụ âm ở giữa trong nhóm phụ âm thức tạp

looked back / ‘lʊkt’bæk / => / ‘lʊk’bæk /

acts / ækts / => / æks /

You may also like...

Trả lời