CẤU TẠO MIỀN HÚT CỦA RỄ

1. Cấu tạo

A: Sơ đồ chung

B: Cấu tạo chi tiết một phần của rễ

1. Lông hút; 2. Biểu bì; 3. Thịt vỏ; 4. Mạch rây; 5. Mạch gỗ; 6. Ruột

2. Miền hút của rễ

Cấu tạo và chức năng của miền hút:

3. Tế bào lông hút

– Lông hút là một tế bào vì nó có đủ các thành phần của một tế bào như: vách tế bào, chất tế bào, nhân. Tế bào lông hút là tế bào biểu bì kéo dài.

– Lông hút không tồn tại mãi, khi già nó sẽ rụng đi.

+ So sánh tế bào lông hút và tế bào thực vật

– Giống nhau:

+ Đều là đơn vị cấu tạo nên cơ thể thực vật

+ Đều có các thành phần như: vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào, nhân, không bào…

– Khác nhau:

You may also like...

Trả lời