CÁC NHÂN TỐ BÊN TRONG ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

I. CÁC NHÂN TỐ BÊN TRONG

Các nhân tố bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật gồm có:

+ Yếu tố di truyền: hệ gen chi phối tuổi thọ, tốc độ, giới hạn, thời gian sinh trưởng và phát triển.

+ Giới tính: ở từng thời kì, quá trình sinh trưởng và phát triển của giới đực và giới cái không giống nhau.

+ Hoocmôn sinh trưởng phát triển. 

II. CÁC HOOCMÔN ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG

– Quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật được điều hòa bởi các hoocmon sinh trưởng và phát triển.

– Động vật có xương sống được điều hòa bởi các hoocmon: hoocmon sinh trưởng, tizoxin, testosteron, estrogen

III. CÁC HOOC MÔN ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *