CÁC HÌNH THỨC HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT

I. CÁC HÌNH THỨC HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT

1. Các hình thức hô hấp ở động vật

Hình 1: Hô hấp qua bề mặt cơ thể 

Hình 2: Hô hấp qua hệ thống ống khí

Hình 3: Hô hấp bằng mang ở cá (a) và bằng phổi ở chim, thú (b)

2. Đặc điểm các hình thức hô hấp ở động vật

You may also like...

2 Responses

  1. Nhân Tâm viết:

    Hình hô hấp của chim và thú khó nhìn.

Trả lời