PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG BÀI TẬP PHẢN ỨNG OXI HÓA KHÔNG HOÀN TOÀN ANĐEHIT

1. TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH AgNO3/NH3 (PHẢN ỨNG TRÁNG BẠC)

Phương trình phản ứng tổng quát:

RCHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O to RCOONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag

R(CHO)a + 2aAgNO3 + 3aNH3 + aH2t0 R(COONH4)a + 2aNH4NO3 + 2aAg

– Phản ứng chứng minh anđehit có tính khử và dùng để nhận biết anđehit.

Nhận xét: ta thấy tỷ lệ nRCHO: nAg= 1:2

+ Riêng đối với anđehit fomic HCHO, phản ứng xảy ra qua 2 giai đoạn theo sơ đồ sau:

HCHO Ag NH32OH HCOONH4 + 2Ag

HCOONH4 Ag NH32OH (NH4)2CO3 + 2Ag

     Vậy nếu dư AgNO3/NH3 thì tỉ lệ nHCHO: nAg= 1:4

+ Đối với anđehit R(CHO)n khi thực hiện phản ứng tráng gương ta có:

      R(CHO)n Ag NH32OH 2n Ag

* Một số chú ý khi giải bài tập về phản ứng tráng bạc của anđehit:

 – Phản ứng tổng quát ở trên áp dụng với anđehit không có nối ba nằm đầu mạch. Nếu có nối ba nằm ở đầu mạch thì H của C nối ba cũng bị thay thế bằng Ag.

 – Các đặc điểm của phản ứng tráng bạc của anđehit:

+ Nếu nAg = 2.nanđehit thì anđehit thuộc loại đơn chức và không phải HCHO.

+ Nếu nAg = 4.nanđehit thì anđehit đó thuộc loại 2 chức hoặc HCHO.

+ Nếu nAg > 2.nhỗn hợp các anđehit đơn chức thì hỗn hợp đó có HCHO.

+ Số nhóm CHO = nAg2nanehit (nếu trong hỗn hợp không có HCHO).

– Đối với anđehit n chức 1 mol anđehit cho 2n mol Ag (n là số nhóm –CHO).

* Hợp chất vừa có chức anđehit vừa có liên kết ba đầu mạch -C≡CH

– Hợp chất vừa có chức anđehit vừa có liên kết ba đầu mạch C≡C- khi cho tác dụng với dd AgNO3/NH3 sẽ phản ứng ở cả 2 phần nhóm chức (anđehit và C≡C-)

Ví dụ:  HC≡C-R-CHO + 3AgNO3 + 4NH3 + H2O  → AgC≡C-R-COONH4 ↓ + 2Ag + 3NH4NO3

2. TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH BROM

PTTQ: RCHO + Br2 + H2O → RCOOH + 2HBr

– Nếu anđehit còn liên kết π ở gốc hiđrocacbon thì xảy ra đồng thời phản ứng cộng Br2 vào liên kết π đó.

3. TÁC DỤNG VỚI Cu(OH)2/OH, t0

PTTQ: RCHO + 2Cu(OH)2 + NaOH t0 RCOONa + Cu2O↓đỏ gạch + 3H2O

=> phản ứng sinh ra kết tủa đỏ gạch, dùng để nhận biết anđehit

4. TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KMnO4

PTTQ:  3RCHO + 2KMnO4 + H2O → 3RCOOH + 2MnO2 + 2KOH

=> phản ứng làm mất màu dung dịch KMnO4, dùng để nhận biết anđehit.

*Chú ý: Đối với anđehit fomic HCHO coi như là anđehit 2 chức

HCHO + 2Br2 + H2O → CO2 + 4HBr

3HCHO + 4KMnO4 t0 3CO2 + 4MnO2 + 4KOH + H2O

HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2t0 (NH4)2CO3 + 4NH4NO3 + 4Ag

You may also like...

Trả lời