PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ PH

 

Dạng 1: Tính pH của dung dịch axit mạnh và bazơ mạnh

a. Tính pH của dung dịch axit mạnh

Quá trình điện li : HA \( \to \) H+ + A

Áp dụng công thức: pH = -log[H+

b. Tính pH của dung dịch bazơ mạnh

Quá trình điện li : BOH \( \to \) B+ + OH

Áp dụng công thức: pOH = -log[OH]  => pH = 14 – pOH

Dạng 2: Tính pH của dung dịch khi pha loãng

– Dung dịch axit có pH = x1, thể tích V1. Thêm nước để pha loãng đến thể tích V2, pH = x2

+ Độ pha loãng: V2V1=10x2x1

+ Thể tích nước thêm vào là:  V2 – V1 = V1.(10x2 – x1 – 1)

– Dung dịch bazơ có pH = x1, thể tích V1. Thêm nước để pha  loãng đến thể tích V2, pH = x2

+ Độ pha loãng: V2V1=10x1x2

+ Thể tích nước thêm vào là:  V2 – V1 = V1.(10x1 – x2 – 1)

Dạng 3: Tính pH của dung dịch thu được khi pha trộn 2 dung dịch không xảy ra phản ứng

– Tính thể tích của dung dịch thu được = tổng thể tích các dd pha trộn

– Trộn 2 dung dịch axit => nH+=nH+(dd1)+nH+(dd2)

=>   [ H+ ] =nH+VpH=log [ H+ ] 

– Trộn 2 dung dịch bazơ => nOH=nOH(dd1)+nOH(dd2)

=>  [ OH ] =nOHVpOH=log [ OH ] pH=14-pOH

Dạng 4: Tính pH của dung dịch sau phản ứng hóa học

– Tính tổng số mol H+ và tổng số mol OH và so sánh ion nào dư

– Thể tích dung dịch sau phản ứng = tổng thể tích các dung dịch đem trộn

=> tính nồng độ H+ hoặc nồng độ OH dư => pH

* pHdd sau phản ứng < 7 H+ dư;

* pHdd sau phản ứng > 7 \Leftrightarrow OH

You may also like...

Trả lời