PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP PHẢN ỨNG TÁCH NƯỚC CỦA ANCOL

I. PHẢN ỨNG TÁCH NƯỚC TẠO ETE

II. PHẢN ỨNG TÁCH NƯỚC TẠO ANKEN

– Phản ứng tách nước tạo anken xảy ra ở 170oC, xúc tác H2SO4 đặc

* Quy tắc tách Zai-xép: Khi tách HOH ra khỏi ancol, nhóm –OH ưu tiên tách ra cùng với nguyên tử H ở nguyên tử C có bậc cao hơn.

Ví dụ: $$C{{H}_{3}}-C{{H}_{2}}-CH(OH)-C{{H}_{3}}\xrightarrow[-{{H}_{2}}O]{{{H}_{2}}S{{O}_{4}},\text{ }{{170}^{o}}C}\left\{ \begin{align}  & C{{H}_{3}}-CH=CH-C{{H}_{3}}\,\,\,(spc) \\  & C{{H}_{3}}-C{{H}_{2}}-CH=C{{H}_{2}}\,(spp\text{)} \\ \end{align} \right.$$

– Phản ứng dùng điều chế anken từ ankanol.

Chú ý:

+ nancol phản ứng = nanken = nH2O

+ Nếu ancol tách nước tạo anken => ancol no đơn chức, mạch hở.

* Phương pháp giải

1. Ancol tách nước tạo ete

+ Hỗn hợp 2 ancol tách nước tạo 3 ete, 3 ancol tách nước tạo 6 ete

+ Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng có : mancol = mete + mnước

+   nete = nnước = 12\frac{1}{2}.nancol

+ Các ete có số mol bằng nhau thì các ancol cũng có số mol bằng nhau

+ Tổng số nguyên tử cacbon trong ancol bằng số nguyên tử trong ete

2. Ancol tách nước tạo anken

+ Ancol tách nước tạo 1 anken duy nhất thì ancol đó là ancol no đơn chức, bậc 1

+ Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng có: mancol = manken + mnước 

+  nancol = nanken = nnước 

+ Hỗn hợp X gồm 2 ancol tách nước thu được hỗn hợp Y gồm các olefin thì lượng CO2 thu được khi đốt cháy X bằng khi đốt cháy Y

* Ancol X tách nước trong điều kiện thích hợp tạo sản phẩm hữu cơ Y thì

+ Nếu tỉ khối của Y so với X nhỏ hơn 1 thì Y là anken và dY/ X = 14n14n+18\frac{14n}{14n+18}

+ Nếu tỉ khối của Y so với X lớn hơn 1 thì Y là ete và dY/ X = 2R+16R+17\frac{2R+16}{R+17}

You may also like...

Trả lời