PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP PHẢN ỨNG OXI HÓA KHÔNG HOÀN TOÀN ANCOL

 

I. ANCOL BỊ OXI HÓA BỞI CuO, ĐUN NÓNG

* Ancol bậc 1 bị oxi hóa nhẹ thành anđehit

            RCH2OH+CuOtoRCHO+Cu+H2OR-C{{H}_{2}}OH+CuO\xrightarrow{{{t}^{o}}}RCHO+Cu+{{H}_{2}}O

Ví dụ: CH3CH2OH+CuOtoCH3CHO+Cu+H2OC{{H}_{3}}C{{H}_{2}}OH+CuO\xrightarrow{{{t}^{o}}}C{{H}_{3}}CHO+Cu+{{H}_{2}}O

* Ancol bậc 2 bị oxi hóa nhẹ thành xeton

$$\begin{align}  & R-CH-{R}’+CuO\xrightarrow{{{t}^{o}}}R-C-{R}’+Cu+{{H}_{2}}O \\  & \text{      }\overset{}{\mathop{\text{O}}}\,\text{H}\overset{}{\mathop{\text{O}}}\, \\\end{align}$$

Ví dụ: CH3-CH(OH)-CH3 + CuO to\xrightarrow{{{t}^{o}}} CH3-CO-CH3 + Cu + H2O

* Ancol bậc ba bị oxi hóa gãy mạch cacbon.

Phương pháp giải

+ Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng và bảo toàn nguyên tố ta có:

           nancol= nanehit= nCuO= nCu=mCRgiam16=mspmancolbd16~{{n}_{ancol}}=\text{ }{{n}_{anehit}}=\text{ }{{n}_{CuO}}=\text{ }{{n}_{Cu}}=\frac{{{m}_{CR\,\,giam}}}{16}=\frac{{{m}_{sp}}-{{m}_{ancol\,\,bd}}}{16}

+ Sản phẩm gồm anđehit, nước, ancol dư cho tác dụng với Na dư thì : nancol bđ = 2.nH2

II. ANCOL BỊ OXI HOÁ BỞI OXI TRONG DUNG DỊCH Mn2+

+ Phương trình phản ứng :

           R – CH2OH + 1/2 O2 Mn2+\xrightarrow{M{{n}^{2+}}} R – CHO + H2O

           R – CH2OH +  O2 Mn2+\xrightarrow{M{{n}^{2+}}} R – COOH + H2O

+ Sản phẩm gồm axit, anđehit, nước, ancol dư tác dụng hết với Na thì : naxit  = 2nH2– nancol bđ

+ Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: moxi = msp – mancol bđ

+  Bảo toàn O: nO2 = 12\frac{1}{2}nanđehit + naxit

+  nancol pư = nanđehit + naxit

You may also like...

Trả lời