PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP PHẢN ỨNG OXI HÓA ANKIN VÀ HIĐROCACBON

1. Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn:

– Ankin có khả năng làm mất màu dung dịch KMnO4 tạo thành nhiều sản phẩm khác nhau.

2. Phản ứng oxi hóa hoàn toàn:

CnH2n2+3n12O2tonCO2+(n1)H2O

=> Đốt cháy ankin thu được nH2O<nCO2nankin= nCO2 - nH2O

* Tổng hợp phản ứng oxi hóa hoàn toàn hiđrocacbon:

Hiđrocacbon: CxHy hoặc CnH2n+2-2a ( n ≥ 1; a ≥ 0 )

Trong đó a: Độ bất bão hòa ( tổng số liên kết π và vòng no)

CxHy+x+y4O2t0xCO2+y2H2O

Áp dụng các định luật bảo toàn ta có:

+ Bảo toàn khối lượng: mCxHy phản ứng + mO2 phản ứng = mCO2 + mH2O

+ Bảo toàn khối lượng hiđrocacbon: mCxHy phản ứng = 12.nCO2 + 2.nH2O

+ Bảo toàn nguyên tố O: nO2=nCO2+12.nH2O

CnH2n+22a+3n+1a2O2t0nCO2+(n+1a)H2O

+ Nếu nH2O>nCO2=> ankan: CnH2n+2nankan=nH2OnCO2

+ Nếu nH2O=nCO2=> anken hoặc xiloankan 1 vòng : CnH2n

+ Nếu nH2O<nCO2{{n}_{{{H}_{2}}O}}<{{n}_{C{{O}_{2}}}}=> hiđrocabon có độ bất bão hòa ≥ 2. Nếu là ankin (hoặc ankađien) thìnankin/ankadien=nCO2nH2O

You may also like...

Trả lời