PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP PHẢN ỨNG OXI HÓA ANKAN

 

1. Phản ứng cháy (oxi hóa hoàn toàn)

            CnH2n+2+3n + 12O2tonCO2+n+1H2O{{C}_{n}}{{H}_{2n+2}}+\frac{\text{3n + 1}}{\text{2}}{{O}_{2}}\xrightarrow{{{t}^{o}}}nC{{O}_{2}}+\left( n+1 \right){{H}_{2}}O  

Đốt cháy ankan luôn có nH2O{{\text{n}}_{{{\text{H}}_{\text{2}}}\text{O}}}> nCO2{{\text{n}}_{\text{CO}_{\text{2}}^{{}}}}và nankan = nH2O{{\text{n}}_{{{\text{H}}_{\text{2}}}\text{O}}}nCO2{{\text{n}}_{\text{CO}_{\text{2}}^{{}}}}, do đó khi đốt cháy hiđrocacbon bất kì thu được nH2O>nCO2{{\text{n}}_{{{\text{H}}_{\text{2}}}\text{O}}}>{{n}_{C{{O}_{2}}}} thì đó là ankan

– Số C trong ankan hay số C trung bình của hỗn hợp các ankan = nCO2nankan=nCO2nH2OnCO2\frac{{{n}_{C{{O}_{2}}}}}{{{n}_{ankan}}}=\frac{n{}_{C{{O}_{2}}}}{{{n}_{{{H}_{2}}O}}-{{n}_{C{{O}_{2}}}}}

– Số mol O2 phản ứng = 2.nCO2+nH2O2\frac{2.{{n}_{C{{O}_{2}}}}+{{n}_{{{H}_{2}}O}}}{2}

– Bảo toàn khối lượng : mankan+ mO2= mCO2+ mH2O{{m}_{ankan}}+\text{ }{{m}_{{{O}_{2}}}}=\text{ }{{m}_{C{{O}_{2}}}}+\text{ }{{m}_{{{H}_{2}}O}} hoặc mankan= mC+ mH= 12nCO2+ 2nH2O{{m}_{ankan}}=\text{ }{{m}_{C}}+\text{ }{{m}_{H}}=\text{ }12{{n}_{C{{O}_{2}}}}+\text{ }2{{n}_{{{H}_{2}}O}}

* Khi gặp bài tập liên quan đến hỗn hợp các ankan thì nên sử dụng phương pháp trung bình: Thay hỗn hợp các ankan bằng một ankan Cn¯H2n¯+2 dựa vào giả thiết để tính toán số C trung bình (giá trị n¯) rồi căn cứ vào tính chất của giá trị trung bình để suy ra kết quả cần tìm.

2. Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn

– Ankan có thể bị oxi hóa không hoàn toàn tạo ra các sản phẩm khác nhau.

Ví dụ : CH4 + O2  600800oC, NOHCHO + H2OC{{H}_{4}}~+~{{O}_{2}}~~\xrightarrow{\text{600}\,\text{-}\,\text{80}{{\text{0}}^{\text{o}}}\text{C, NO}}HCHO~+~{{H}_{2}}O

            RCH2 CH2R +O2  to, Mn2+RCOOH + RCOOH+ H2ORCH{{}_{2}}\text{ }C{{H}_{2}}R\text{ }+{{O}_{2}}~~\xrightarrow{{{\text{t}}^{\text{o}}}\text{, M}{{\text{n}}^{2+}}}RCOOH~+\text{ }RCOOH+~{{H}_{2}}O

You may also like...

Trả lời