PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP PHẢN ỨNG ĐỐT CHÁY ANCOL

* Ancol no, mạch hở , a chức có công thức phân tử CnH2n+2Oa

CnH2n+2Oa+3na2O2tonCO2+(n+1)H2O

=> Đốt cháy ancol no luôn cho: nH2O>nCO2 và  nancol= nH2O nCO2

Phương pháp giải nhanh

+ Đốt cháy ancol no, đơn chức, mạch hở luôn thu được nO2nCO2=1,5

+ Số mol H2O > số mol CO2 =>  ancol đốt cháy là ancol no

+ Số mol ancol no = Số mol H2O – số mol CO2

+ Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố oxi:   a.nancol+ 2.nO2= nH2O+2.nCO2

Chú ý: Phản ứng đốt cháy của ancol có đặc điểm tương tự phản ứng đốt cháy hiđrocacbon tương ứng:

+ Nếu đốt cháy ancol cho nH2O > nCO2  thì ancol đem đốt cháy là ancol no và nAncol = nH2O – nCO2

+ Nếu đốt cháy ancol cho nH2O > 1,5.nCO2  thì ancol là CH3OH. Chỉ có CH4 và CH3OH có tính chất này (không kể amin):

CH3OH → CO2 + 2H2O

+ Nếu đốt cháy ancol cho nCO2 = nH2O  thì ancol đó có dạng CnH2nOx  

CnH2nOx → nCO2 + nH2O

You may also like...

Trả lời