PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP PHẢN ỨNG CỘNG CỦA ANKEN

 

Liên kết đôi C=C gồm 1 liên kết δ và 1 liên kết π. Liên kết π kém bền hơn liên kết δ nên dễ bị phân cắt hơn, gây nên tính chất hóa học đặc trưng của anken: dễ tham gia phản ứng cộng tạo thành hợp chất no tương ứng.

1. Cộng H2

CnH2n(anken)+H2to, NiCnH2n+2(ankan){{C}_{n}}{{H}_{2n}}(anken)+{{H}_{2}}\xrightarrow{{{t}^{o}},\text{ Ni}}{{C}_{n}}{{H}_{2n+2}}(ankan)

Ví dụ CH2=CH2+H2to, NiCH3CH3C{{H}_{2}}=C{{H}_{2}}+{{H}_{2}}\xrightarrow{{{t}^{o}},\text{ Ni}}C{{H}_{3}}-C{{H}_{3}}

2. Cộng halogen (Br2, Cl2)

CnH2n + Br2 \xrightarrow{{}} CnH2nBr2

(vàng nâu)              (không màu)

Ví dụ: CH3CH=CH2+Br2CH3CHBrCH2BrC{{H}_{3}}-CH=C{{H}_{2}}+B{{r}_{2}}\xrightarrow{{}}C{{H}_{3}}-CHBr-C{{H}_{2}}Br

* Phản ứng dùng để nhận biết anken

3. Cộng HX (X là OH, Cl, Br,…)

Ví dụ: CH2=CH2+HClCH3CH2ClC{{H}_{2}}=C{{H}_{2}}+HCl\xrightarrow{{}}C{{H}_{3}}-C{{H}_{2}}Cl

CH2=CH2+H2OH+,t0CH3CH2OHC{{H}_{2}}=C{{H}_{2}}+{{H}_{2}}O\xrightarrow{{{H}^{+}},{{t}^{0}}}C{{H}_{3}}-C{{H}_{2}}OH

Đối với các anken bất đối xứng khi tham gia phản ứng cộng HX có thể sinh ra hỗn hợp sản phẩm.

Quy tắc cộng Mac-côp-nhi-côp: Trong phản ứng cộng HX vào liên kết đôi, nguyên tử H (hay phần tử mang điện dương) chủ yếu cộng vào nguyên tử cacbon bậc thấp hơn (có nhiều H hơn), còn nguyên tử hay nhóm nguyên tử X (phần mang điện tích âm) cộng vào nguyên tử cacbon bậc cao hơn (có ít h hơn).

Kết luận:

– Anken đối xứng + tác nhân bất đối xứng => 1 sản phẩm

– Anken bất đối xứng + tác nhân đối xứng => 1 sản phẩm

– Anken bất đối xứng + tác nhân bất đối xứng => 2 sản phẩm

* Phương pháp giải

1. Phản ứng cộng hợp H2 (Ni, to)

Tổng quát: X AnkenH2H100%xt, t0 Y  AnkanAnkenH2\left(X\right)\;\left\{\begin{array}{l}Anken\\H_2\end{array}\right.\xrightarrow[{H\leq100\%}]{xt,\;t^0}\;\left(Y\right)\;\;\left\{\begin{array}{l}Ankan\\Anken\\H2\end{array}\right.

+ Tùy thuộc vào hiệu suất phản ứng mà tổng hợp Y có thành phần khác nhau.

+ Theo định luật bảo toàn khối lượng: mX=mYM¯XM¯Y=nYnX

+ nhỗn hợp khí giảm = nH2(phản ứng)

+ Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y giống như đốt cháy hoàn toàn X

2. Phương pháp bảo toàn liên kết ?

Ta xem số mol liên kết π được tính bằng = số mol phân tử × số liên kết π

=> nπ = nH2{{n}_{{{H}_{2}}}}phản ứng + nBr2phản ứng

 

You may also like...

Trả lời