PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP HỢP CHẤT CỦA PHOTPHO

 

Dạng 1: Pha chế dung dịch H3PO4

Dạng bài tập thường cho P2O5 vào dung dịch H3PO4 để tạo thành dung dịch axit mới có nồng độ lớn hơn hoặc trộn 2 dung dịch H3PO4 thu được dung dịch mới.

Sử dụng phương pháp đại số hoặc đường chéo để giải.

Dạng 2: Xác định hoặc tính toán lượng chất tạo thành trong phản ứng của axit H3PO4 với dung dịch kiềm

H3PO4+OHH2PO4+H2O

H3PO4+2OHHPO42+2H2O

H3PO4+3OHPO43+3H2O

Xét tỉ lệ: T=nOHnH3PO4

– Nếu T 1 thì tạo muối: H2PO4

– Nếu 1 < T < 2 thì tạo 2 muối: H2PO4{{H}_{2}}P{{O}_{4}}^{-}HPO42

– Nếu T = 2 thì tạo muối: HPO42HP{{O}_{4}}^{2-}

– Nếu 2 < T < 3 thì tạo 2 muối: HPO42HP{{O}_{4}}^{2-}PO43

– Nếu T 3 thì tạo muối PO43P{{O}_{4}}^{3-}

Chú ý: Đối với dạng bài P2O5  tác dụng với dung dịch  kiềm tương tự H3PO4 tác dụng với dung dịch kiềm. Ta quy số mol P2O5 về số mol H3PO4 (nH3PO4 = 2nP2O5) rồi tính toàn bình thường.

Dạng 3: Thủy phân hợp chất photphohalogenua

Để giải dạng bài tập này, ta thường viết phương trình và tính toán theo phương trình phản ứng.

Lưu ý H3PO3 là axit hai nấc nên khi phản ứng với dung dịch kiềm dư sẽ tạo ra muối là HPO32-.

            H3PO3  +  2OH →  HPO32-  + 2H2O

You may also like...

Trả lời