PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP CO2 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM

 

PTHH:

$$\begin{align}  & C{{O}_{2}}+O{{H}^{-}}\xrightarrow{{}}HCO_{3}^{-}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(1) \\  & C{{O}_{2}}+2O{{H}^{-}}\xrightarrow{{}}CO_{3}^{2-}+{{H}_{2}}O\,(2) \\ \end{align}$$

Xét T=nOHnCO2

+ Nếu T < 1 : chỉ xảy ra phản ứng (1) => sản phẩm gồm HCO3 và CO2

+ Nếu T < 1 : chỉ xảy ra phản ứng (1) => sản phẩm gồm HCO3

+ Nếu 1 < T < 2 : xảy ra cả 2 phản ứng => sản phẩm tạo 2 muối HCO3 và CO32-

– Bảo toàn nguyên tố C:  nCO2=nHCO3+nCO32

– Bảo toàn điện tích: nOH=nHCO3+2.nCO32

=> Công thức tính nhanh:

nCO32=nOHnCO2;nHCO32=2.nCO2nOH

+ Nếu T = 2 : chỉ xảy ra phản ứng (2) => sản phẩm chỉ có CO32-

+ Nếu T > 2 : chỉ xảy ra phản ứng (2) => sản phẩm chứa CO32-, OH

You may also like...

Trả lời