PHẢN ỨNG TRÙNG HỢP – ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG CỦA ANKEN

I. PHẢN ỨNG TRÙNG HỢP

Chất đầu tham gia phản ứng trùng hợp được gọi là monome, sản phẩm là polime, n là hệ số trùng hợp

II. ĐIỀU CHẾ

1. Trong phòng thí nghiệm

– Tách nước khỏi rượu :  CH3 – CH2 – OH 170180oCH2SO4\xrightarrow[{170 – {{180}^o}C}]{{{H_2}S{O_4}}} CH2=CH2 + H2O

– Tách HX khỏi dẫn xuất halogen:

– Tách X2 từ dẫn xuất đihalogen:

   CH2Br – CH2Br + Zn → CH2=CH2 + ZnBr2

2. Trong công nghiệp

Tách H2 khỏi ankan: (công nghiệp)

3. Điều chế etilen

– Tách nước khỏi rượu etylic:(PTN)

CH3 – CH2 – OH 170180oCH2SO4\xrightarrow[{170 – {{180}^o}C}]{{{H_2}S{O_4}}} CH2=CH2 + H2O

– Tách H2 khỏi etan: (công nghiệp):

CH3 – CH3 600oCCr2O3 CH2 = CH2 + H2

– Nhiệt phân propan: (công nghiệp)

CH3 – CH2 – CH3 to CH2 = CH2 + CH4

– Cộng hợp H2 vào axetilen

 CH≡CH + H2 Pd,to CH2=CH2

III. ỨNG DỤNG

– Dùng để sản xuất rượu, các dẫn xuất halogen và các chất khác.

– Để trùng hợp polime: polietilen, polipropilen.

– Etilen còn được dùng làm quả mau chín.

You may also like...

Trả lời