PHẢN ỨNG CỦA ANCOL VỚI AXIT

 

1. Phản ứng với axit vô cơ mạnh

– Axit vô cơ mạnh cắt nhóm OH ancol và thế bằng nguyên tử halogen hoặc gốc axit tương ứng (phản ứng thế nhóm OH của ancol).

– Nếu ancol không no có phản ứng cộng HX

            ROH+HAt0RA+H2O

Ví dụ:  C2H5OH + HBr to C2H5Br + H2O

            CH2=CH-CH2-OH + HBr to\xrightarrow{{{t}^{o}}} CH3-CHBr-CH2-Br + H2O

2. Phản ứng với axit hữu cơ (phản ứng este hóa)

– Phản ứng giữa nhóm OH của axit và nguyên tử H của ancol

ROH + R’COOH H2SO4,to  R’COOR + H2O

Chú ý:

– Phản ứng được thực hiện trong môi trường axit và đun nóng.

– Phản ứng có tính thuận nghịch nên chú ý đến chuyển dịch cân bằng.

You may also like...

Trả lời