LÍ THUYẾT VỀ PH

I. SỰ ĐIỆN LI CỦA NƯỚC

– Nước là chất điện li rất yếu: H2O \overset{{}}{\leftrightarrows} H+ + OH 

– Tích số ion của nước: KH2O = [H+].[OH] = 10-14 hay  [H+] = [OH] = 10-7

– Môi trường trung tính: [H+] = [OH] = 10-7  

Môi trường axit: [H+] > 10-7 ;  [OH] < 10-7  

Môi trường bazơ: [H+] < 10-7 ;  [OH] > 10-7  

II. PH. CHẤT CHỈ THỊ AXIT – BAZƠ

1. pH

Khái niệm: pH = -log[H+] là thông số để đánh giá độ axit – bazơ của dung dịch.

Môi trường axit

Môi trường bazơ

Môi trường trung tính

pH < 7

pH > 7

pH = 7

Ta có các công thức cần nhớ sau:

+) pH = -log[H+

+) pH = 14 + log[OH]

Ngoài ra còn có khái niệm: pOH = – log[OH]pH + pOH = 14

2. Chất chỉ thị axit – bazơ

You may also like...

Trả lời