ĐIỀU CHẾ, ỨNG DỤNG CỦA ANKAN

 

I. ĐIỀU CHẾ

1. Trong phòng thí nghiệm

a. Phản ứng vôi tôi xút

CnH2n+1COONa+NaOHCaO,toCnH2n+2+Na2CO3{{C}_{n}}{{H}_{2n+1}}C\text{O}ONa+NaOH\xrightarrow{CaO,{{t}^{o}}}{{C}_{n}}{{H}_{2n+2}}+N{{a}_{2}}C{{O}_{3}}

Tổng quát:

CnH2n+2-x(COONa)x + xNaOH → CnH2n+2 + xNa2CO3 (CaO, t0)

VD: CH3COONa+NaOHCaO,toCH4+Na2CO3C{{H}_{3}}C\text{O}ONa+NaOH\xrightarrow{CaO,{{t}^{o}}}C{{H}_{4}}+N{{a}_{2}}C{{O}_{3}}

b. Cộng H2 vào hợp chất không no

CnH2n+22m+mH2Ni,toCnH2n+2{{C}_{n}}{{H}_{2n+2-2m}}+m{{H}_{2}}\xrightarrow{Ni,{{t}^{o}}}{{C}_{n}}{{H}_{2n+2}}                                               

2. Điều chế trong công nghiệp

– Chưng cất phân đoạn dầu mỏ.

– Đi từ khí thiên nhiên và khí dầu mỏ.

– Cracking ankan : CnH2n+2xt, toCmH2m+2+CkH2k{{C}_{n}}{{H}_{2n+2}}\xrightarrow{xt,\text{ }{{t}^{o}}}{{C}_{m}}{{H}_{2m+2}}+{{C}_{k}}{{H}_{2k}}

3. Điều chế metan

Từ muối của axit cacboxylic: CH3COONa+NaOHCaO,toCH4+Na2CO3C{{H}_{3}}C\text{O}ONa+NaOH\xrightarrow{CaO,{{t}^{o}}}C{{H}_{4}}+N{{a}_{2}}C{{O}_{3}}

– Từ hợp chất cacbua kim loại: Al4C3+12H2O3CH4+4Al(OH)3A{{l}_{4}}{{C}_{3}}+12{{H}_{2}}O\xrightarrow{{}}3C{{H}_{4}}+4Al{{(OH)}_{3}}\downarrow

–  Tổng hợp:

$$\begin{align}  & C+2{{H}_{2}}\xrightarrow[{{500}^{o}}C]{Ni}C{{H}_{4}} \\ & CO+3{{H}_{2}}\xrightarrow{xt,{{t}^{o}}}C{{H}_{4}}+{{H}_{2}}O \\\end{align}$$

II. ỨNG DỤNG

– Dùng làm nhiên liệu (CH4 dùng trong đèn xì để hàn, cắt kim loại).

– Dùng làm dầu bôi trơn.

– Dùng làm dung môi.

– Để tổng hợp nhiều chất hữu cơ khác: CH3Cl, CH2Cl2, CCl4, CF2Cl2,…

– Đặc biệt từ CH4 điều chế được nhiều chất khác nhau: hỗn hợp CO + H2, amoniac, CHCH, rượu metylic, anđehit fomic.

You may also like...

Trả lời