ĐIỀU CHẾ, ỨNG DỤNG CỦA ANĐEHIT

 

I. PHƯƠNG PHÁP CHUNG

1. Oxi hóa nhẹ ancol bậc 1:

      RCH2OH+CuOtoRCHO+Cu+H2O

2. Điều chế qua ancol không bền

– Cộng H2O vào C2H2:                    

C2H2 + H2H2SO4, HgSO4, 80oC CH­3CHO

– Thủy phân este của ancol không bền thích hợp:

CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CHCHO

– Thủy phân dẫn xuất 1,1-đihalogen:

      RCHCl2+2NaOHtoRCHO+2NaCl+H2O

*Thủy phân dẫn xuất halogen không no:

      RCH=CHCl+NaOHtoRCH2CHO+NaCl

II. PHƯƠNG PHÁP RIÊNG

+ Fomanđehit được điều chế trong công nghiệp bằng cách oxi hóa metan hoặc metanol nhờ oxi không khí

CH4 + O2 xt,to HCHO + H2O

2CH3OH + O2  Ag,600oC 2HCHO + 2H2O

+ Oxi hóa etilen là phương pháp hiện đại để sản xuất axetanđehit

2CH2=CH2 + O2 PdCl2,CuCl2 2CH3CHO

III. ỨNG DỤNG

a) Fomanđehit được dùng để sản xuất poli (phenol-fomanđehit) (làm chất dẻo) và dùng trong tổng hợp phẩm nhuộm, dược phẩm.

– Dung dịch 37 – 40% fomanđehit trong nước được gọi là fomalin (hay fomon) được dùng để ngâm xác động vật, thuộc da, tẩy uế, diệt trùng, …

b) Axetanđehit chủ yếu được dùng để sản xuất axit axetic

You may also like...

1 Response

Trả lời