PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP PHẢN ỨNG OXI HÓA ANKEN

 

1. Phản ứng oxi hóa hoàn toàn

CnH2n+3n2O2nCO2+nH2O{{C}_{n}}{{H}_{2n}}+\frac{3n}{2}{{O}_{2}}\xrightarrow{{}}nC{{O}_{2}}+n{{H}_{2}}O

– Đốt cháy hiđrocacbon mạch hở thu được nCO2=nH2O{{n}_{C{{O}_{2}}}}={{n}_{{{H}_{2}}O}} => hiđrocacbon là anken

Đốt cháy ankan thu được nankan=nH2OnCO2{{n}_{ank\text{a}n}}={{n}_{{{H}_{2}}O}}-{{n}_{C{{O}_{2}}}}

Đốt cháy anken thu được: nCO2=nH2O{{n}_{C{{O}_{2}}}}={{n}_{{{H}_{2}}O}}

=> Nếu đốt cháy hỗn hợp ankan và anken thì nankan= nH2O – nCO2{{n}_{ankan}}=\text{ }{{n}_{{{H}_{2}}O}}\text{ – }{{n}_{C{{O}_{2}}}}

2. Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn (phản ứng với dung dịch KMnO4)

– Anken tác dụng với oxi trong điều kiện oxi thiếu, ngoài sản phẩm là CO2 thì ta còn thu được các sản phẩm khác như C, anđehit, axit

– Phản ứng với dung dịch KMnO4:  

PTTQ: 3CnH2n + 2KMnO4 + 4H2O → 3CnH2n(OH)2 + 2MnO2 + 2KOH

Lưu ý:

+ Phản ứng làm mất màu tím của dung dịch KMnO4 và tạo kết tủa đen MnO2 => dùng để nhận biết anken

+ Cân bằng phản ứng: 3, 2, 4, 3, 2, 2

You may also like...

Trả lời